Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI
 2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
  Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 3. BAŞVURU YÖNTEMİ
 4. KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan www.mobilet.com’a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. www.mobilet.com’a “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.
  BAŞVURU YÖNTEMİİadeli Taahhütlü Mektup/Noter KanalıŞahsen BaşvuruKayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaE-posta Yoluyla
  BAŞVURU ADRESİHARBIYE MAH. KADIRGALAR CAD. No:6/3 SISLI/ISTANBULHARBIYE MAH. KADIRGALAR CAD. No:6/3 SISLI/ISTANBULkisiselverilerim@mobilet.com
  BAŞVURUDA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLERZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.Kayıtlı e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Başvuru yapan ilgili kişi; www.mobilet.com’a üye olurken sisteme kaydettiği eposta adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul edilecektir.

 5. BAŞVURUNUN KAPSAMI VE İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 6. Ad Soyad:
  TC Kimlik Numarası:
  Cep Telefonu Numarası:
  E-posta Adresi:
  Adres:
  www.mobilet.com ile Arasındaki İlişki
  ☐ Müşteri
  ☐ www.mobilet.com Üyesi
  ☐ Ziyaretçi
  ☐ İş ortağı
  ☐ Çalışan Adayı
  İş başvuru tarihi ______________________
  ☐ Eski Çalışan
  Çalışılan Yıllar _________________________
  ☐ Diğer

 7. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:


 8. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRMASI

 9. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini www.mobilet.com’a yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda, www.mobilet.com olarak, talebin niteliğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve ilgili kişiye elektronik ortamda olarak iletilecektir. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla www.mobilet.com başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden kimlik doğrulaması yapılması amacıyla bilgi talep edilebilecektir. www.mobilet.com ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret ilgili kişiye yansıtabilecektir. İlgili kişi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı www.mobilet.com’un söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisi başvurudan doğan taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı - Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: